Σχεδίαση και κατασκευή εξοπλισμού μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και κατασκευές εξοπλισμού σε έργα υποδομής, ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι κατασκευές ακολούθησαν όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, περνώντας όλους τους τεχνικούς ελέγχους από εθνικές επιτροπές παρακολούθησης. Η αξιοπιστία των κατασκευών αποδεικνύετε με την πολύχρονη λειτουργία τους κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η εταιρεία μας διατηρεί πολύχρονη συνεργασία σε περιβαλλοντικά έργα και διάφορα έργα υποδομής με την εταιρία Dominant engineering με κοινό στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων.

 

Ενδεικτικές κατηγορίες μηχανημάτων / κατασκευών περιβαλλοντικών έργων:

·        Οριζόντιοι περιστροφικοί ρότορες αερισμού

·        Περιστροφικές γέφυρες και ξέστρα δεξαμενών καθίζησης

·        Σωλήνες φίλτρανσης τριτοβάθμιας επεξεργασίας

·        Μηχανισμός σάρωσης επιπλεόντων

·        Εγκατάσταση συστημάτων ανάδευσης και βιολογική επεξεργασίας

·        Εγκατάσταση συστήματος αφυδάτωσης ιλύος

Ενδεικτικές κατηγορίες εξοπλισμού έργων υποδομής:

·        Σωληνώσεις αντλιοστασίων αποχέτευσης

·        Εγκατάσταση συστημάτων ανέλκυσης υποβρυχίων αντλιών

·        Μεταλλικές κατασκευές αερισμού γεννητριών

·        Διαμόρφωση και εγκατάσταση υδραυλικού εξοπλισμού ελέγχου δικτύων ύδρευσης

·        Κατασκευή θυροφραγμάτων σε αρδευτικά κανάλια

·        Μεταλλικές σωληνώσεις για την διέλευση γεφυρών και κατασκευή μεταλλικών χιτωνίων υπογείων διελεύσεων

·        Ανοξείδωτος εξοπλισμός υδατοδεξαμενών


Περιβαλλοντικά έργα και έργα υποδομής